Marcel Giró y Palmira Puig

o

JA e Edi o Li dl

E Y pao

rl a. ji po”

E A

aio y SA aan a Y, ; VILLE

/ Y mz pe > Ta a. rn a > nía ll Ae

MA a 1 -.

LL A! A poa a pr mn RAS Ar

At paar Ma

La. »

j 42»

| po VE

AI RS y NUIT AI o

tio ia ci SUR, a STE AL A

PI / Y Y Y fWUA kh a-

0 O E E O O A A E Y A SJ FA

SY '

¿2 I*

E

AI

' | J

+3 y IEEE 1 LE a Mi BALA Y

dl dl l TAN

SAT AT OS

de sáo paulo fotografies

de palmira puig marcel giró

Dima rl mua

Pipa ds Vila paronid En Pulrrára Pug HinPado, grrr ga

Farguéta dde Y alan perio l cda Pr ala Fuspal des srl pane asar lama

Mana lCira aa poden, lar rad

Els conflicoss bebo quesran colpor Europa en el decurs de tot el segleóol wan provocar que criador de diverses ditciplines, com ara la totogralla, marséssin a Vedia diferents paños de Llabmoameérica. Durantla Guerca Cil esparola aquest lenomen ya ser cortar les sa perllongartins a ben entrat el iranguisos. Mote d'aquests artipbez rai ra van retorcar al seu pals larápen, ni tan sols un cop acabada la Dictadora, Mia que hoocar her un cop e vanextingir als darrers esprinraera de la Segons Guerra Mundial irnáhiha que ran re larnal quin el region de Frarco aribava a la seva hi

¿uest va sere] cas de Marcel Giró ¿Baclalara, 1613-Mira-sel, 3005 Palma Pri [Tárraga, qua-Barcelona, pal, eli qurida nara eailiar al Braid, or an ritire firá el pr fmldiór van participar mobi actina

mernien Vavarilgias la hatagrábica hrúsilera,

Marcel Giró proreria d'una laredlia del sector béntil catala. Es ya dor mara MEscola d ledustria de Terravia ls mobilitzar con a eolun- tai del Regiment Pirénas, ue depenia de la Generalitat de Cabal na. Aló no obstart. en els Inácio de la Guerra Ciel espanyola, Vamp are vacolar da bravearelo Pirímeus a peu des de Berga dina a Frara. E 1940 44 aconseguir vatjar Bs a Colémbl. on 41 enge: garamib dos companys un petit mesacitétl, Don 1642, finalment, Marcel Saro i Palmica Purzoan poder casar-10, per poder, ley van retrodiar a Coltenbás. Posteriormente von inatablar a Sho Paulo el 948

Les primeras lotogrbes de Girá aten de la descarta dels am O, iran de la Guerra Evil, moltes yan ser realizados el Pina catalá La majér perl an paa lpóon i detal De reunida llazs. Lia bir

name d'aquestes latagrálica «com de les prera dombarcáciola

aguantar la respiració

El mou cnc Marcel Girán derar rr ¿ona lla mliciónats mk; La

Iotografia,

El priiner era que al labo ratorióra be tarcar els oli per berdr rebase mi Átal al tatbe, ancara que esligin a las hoc ura. Air en pei Er prácte ¡Ch sspecalnen ir el prricis reselipe, dl Pepoci dle hategr iba añalipica, Totadmera a des bosques haa de treure la peblicida del seu ssl inirodiair la lercarmena per nes pues diminules dire dura espiral de plistic, peocorant sobretot que no Vengands amb les ques, si no el liquid seseldor podra no erbará bota la supertició de la peblicula, des podia perdre lobos, Sun tancara ele ulls, eteciament, sembla com els dis anesór más dls l aquesta operció tan delicada sortia millor, Encara sui, quen vu apreciar ellor una teshura acosbumo a tancar els slo

El segon cornell era que quan e fotogralen palsaiges sud evitar dde si- iuar Úrantró al cerro de Verxquadrarent En millor clnrar prarkar a la ¡jrarl del cel dr a las pári de la terra, la imria lg pard intenciónalAad, por irá,

ll ara irás Publi corea o

d'esbarjo-reaostren pa uña mirada especial vers Vabsiracció, un ar- pecie recurenda tota la seva obra posterlos,

Palréra Peg oranátiosr ad sl bona tarmilia culta ida hrreal imeMeciual, la qual cosa lla permetre d 'accedir a ura alta educació deniral peu aos ensiquidores reberéncies cubturals 4 aquest corte hen de sumar la tasca política del seu pare coma diporñat de les Corts Macionals, Palrme- mear Pertatge Mercartl duren la Guerra Crilea coblabiorar molt actraament amb la Generabiar de Catalurya. En scabar la contesa, la casa baritiar cdo Tárrega ea ser requisada ile biblioteca del seu pare Markacia perla frrnara, Palmira va installer nlsana par dle la meva la sita a Dirt, 6 remera dins que lary Pqupa polea sertir ll pala ¿nunir-as amb barco a Colámbin

Li informació tia: haras farrilira Puig Girán van prapornoañar Ha rásil tato tal mportirla per podes secomirubrla trájecióna d'abril do tógrale Bla tesrenornó de Ton! Ricart Geó hivaru mar les inrormbira les dades brogrifiques sobre Palmira per part de Lovera reboda, Entes Tayáo Bimbo sera co Ma baráció) ab el repla de Pilla de foros per sonal de Palmira ar poder reconstnér la biogradia de la parella. Marcel ¿Palenica es conenden de ben joves, En aquelles primeres pigines de 164 humaparesen els pimeneno reiraas de Palmira, els que li feta larmic del ses germá graniquereselpen en an baboraton Aotogridic coreirint pels dos amics. Biaqul van sos gir des sees primeres totograhes ¿els nombren: ss retrabs que Marcel li feia laser cota. Mal mts delicar de dera

Fata Line Cuba Banderrania A més a més del gran inberís en Pestadi co Varo de Palmira Puig ¡bdlar eel Girl, hm Liria imarerná 07 qué elira radios mm porte hina al

Braal, 440 Prada, ide la mide leió Cana bra, alg continuar seguirá

Daysi de Pabéóia sig [Fei ¡padla de Falls gerroral de Palreña Pig

Mrscál Lis Maite de Pabredri Pág Fricgrehade J am prima ee Pa Edi Puig

Da FLO

Por

rebr

Tr

A]

EA] ¿m5

TA SS DATA: FILM N.*

ORSERVACÓES GNRAIS

a

ARQUIVO:

NS Exp Cial Rs" Fay, Dial y; Exp. Dead. A Aaa or

ARQUIVO:

y 1 IT py ' = 1 E PES A A . 5 es

US

e . ñ

|

>

e

$

A! AS 3 MO A

NS ”. a v ' eZ ad Y / AE PA E: a AS | Bao /)

na P , 5 Y

ps. Hu ex e EN

>

fe.

| * "Y

a . MASIA

it

e

7 / La? ai

ERA

a E

Michael Stipe

y .,

3ñan

dUSTIA JanTOS

SANDRO la koPP E step TRACY a Para CHAPMAN a JREK PIERSON a ) Dd d

ODO00DDO GODOL oberal óbGk Goueul

JOEL GRE DAYEB su BELESLE

CARNES

7; Ds * o Fr

AAN Cl Wo hd A

Tu y j HACIA PG 14

O IILIL(._———————

| d $

i¡chael Stipe «Cos e mail la vita senza rischi?»

- Has Arier-

Saca ao La rro mole del Bar 207

- AT

4 ¡

Jivablrsal jor Y :

a a

,y he da . 3 Es ni ¿ a e AA SES » » Bad NS a pe A

ee -

A pet

WESSELTOFT.SCHWARZ RERGLUNO

NO

de y Y

e W Z

í nia ¿ e NY Ñ

https://www.youtube.com/watch?v=RxoW_Atokjk«list=OLAK5uy_mK_rhhRZ3Lv3CCor_UYQInulOvyC3Ajkk«index=2

Marcel Giró Palmira Puig Michael Stipe

Bugge Wesseltoft - Henrik Schwarz - Dan Berglund 2014 Trialogue <mu338> Triálogo

https://archive.org/search.php?query=susarte https://es.scribd.com/doc/305517575/CRONICA-EKARKO-indice-8-5-21

http://es.scribd.com/manuelsusarte manuelsusarte Y hotmail.com